Botniska korridoren

Idag saknas en länk mellan godsjärnvägarna i Sverige, Finland och Ryssland. Den nordiska triangeln, som knyter samman Stockholm, Oslo och Köpenhamn, är inte sammanbunden med den norra axeln, som går från Narvik i norra Norge, genom Lappland och Norrbotten, och vidare genom Finland mot Moskva. Den botniska korridoren är tänkt att binda samman dessa delar.

Botniska korridoren är inte ett enskilt järnvägsprojekt, utan består av flera delar. Olika järnvägssträckor är idag olika utbyggda, och deras standard varierar. Skapandet av en botnisk korridor handlar därför om att rusta upp och bygga ut järnvägssträckor som redan finns. Dessutom tillkommer projektet Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. När denna byggs kommer restiden mellan städerna att bli mindre än hälften av vad den är idag, och kapaciteten på sträckan kommer att öka.

Den botniska korridoren berör inte bara handeln och utbytet av varor inom EU, eller ens inom Europa. Det kommer även att vara möjligt att frakta större mängder varor till Narvik via Malmbanan, för utskeppning till bl.a. USA och Kanada. Faktum är att den botniska korridoren även gör det möjligt att frakta gods från Sverige till orterna längs Transsibiriska järnvägen, även om godset måste lastas om i Haparanda eftersom Finland och Ryssland har en annan spårvidd.

Snabba på med bygget

Det brådskar dock att komma igång med denna satsning. Så här skriver Länsstyrelsen i Västerbotten om projektet i en rapport, som finns att läsa i PDF-format på följande länk:

Transport på järnväg är i många fall det enda alternativet, främst beroende på effekten av ekonomin. Företagen tål inte standard- och kapacitetsförsämringar utan att förlora avgörande konkurrenskraft. Kapacitetsbristen är ett påtagligt hot. Transporterna har ökat och förväntas öka kraftigt, samtidigt som systemet bara tål en marginell ökning av trafiken (5-10 procent). Planeringstiden för nya järnvägsprojekt är lång. De successivt ökande bristerna riskerar därför att bli långvariga om tillräcklig framförhållning i planering och utbyggnad inte hålls, vilket medför att tillväxten dämpas.