Vad är Botniska korridoren?

Vad är Botniska korridoren?

Botniska korridoren kopplar samman infrastrukturen på båda sidor om Bottenviken.

Hur står det till med godsjärnvägen?

En stor del av transporterna i Sverige går på järnväg. Dessa transporter sköts inte bara av statliga Green Cargo, som avknoppats från SJ, utan även av ett flertal olika privata aktörer, som ofta är knutna till en viss bana eller sträcka.

Att lägga över samtliga godstransporter från järnväg till lastbil är inte möjligt, eftersom godstransporterna på järnväg omfattar en hel del gods som helt enkelt är för tungt för att fraktas på annat sätt. Det gäller inte minst järnmalm, som framför allt fraktas på Malmbanan mellan Kiruna och hamnen i Narvik. Där är spåren och kopplen förstärkta, och de lok som används har kraftigare motorer. På Malmbanan transporteras varje år 16 miljoner ton gods, vilket är mer än alla andra järnvägsbanor i Norge tillsammans, och en fjärdedel av de totala årliga godstransporterna i Sverige. Banan är byggd för att klara tågvikter på upp till 8600 ton, med ett axeltryck på 30 ton.

Det finns dock flera svaga punkter i dagens svenska järnvägsnät, och dessa kommer att behöva åtgärdas snart. Godstransporterna på järnväg minskar nämligen inte: de ökar. Som det ser ut idag körs exempelvis sträckan mellan Hallsberg och Mjölby på maxkapacitet, och en hel del trafik måste ledas om för att köras väster om Vättern. Detta innebär en omväg på sju mil. En annan sträcka som är i stort behov av utbyggnad är Ostkustbanan, mellan Stockholm och Sundsvall. Denna körs idag endast på ett spår, och en utbyggnad till dubbelspår är absolut nödvändig. 2020 beräknas 100 tåg per dygn köra på banan, och detta finns det i dagsläget inte kapacitet för.

Skogen

Två av Sveriges viktigaste naturtillgångar är skogen och gruvorna. 12 % av de varor som exporteras från Sverige kommer ursprungligen från skogen. År 2007 producerades varor till ett värde av 220 miljarder kronor i den skogsbaserade industrin.

Skogsindustrin är dock ojämnt fördelad över landet. Det mesta av skogen finns i Värmland, Dalarna och Norrlands inland, medan pappersbruk och andra industrier som använder skogsråvara finns närmare kusten, i östra Norrland, Östergötland, Västra Götaland, Småland och Skåne.

Finska tågbilder

  • Tr1, Finland
  • V200, Germany
  • Sm3 "Pendolino", Finland
  • The Bernina Express, Switzerland
  • Frankfurt (Main), Germany

Hur påverkar Botniska korridoren dig?

Botniska korridoren innebär stora förändringar i infrastrukturen i både Sverige och Finland. Kommer detta att påverka dig?